Internal fuzzy matches

Regarding the analysis, how can I activate "internal fuzzy matches"? before analyzing?